โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 2" โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ เมื่อวันที่ 14 , 20 , 21 กุมภาพันธ์ 2560

Community initiatives

คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการ ในหัวข้อ "โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 2" ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ เมื่อวันที่ 14 , 20 , 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ คณะกายภาพบำบัด โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว มุ่งเน้นให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้วิธีการเดินเร็วร่วมกับไม้เท้าเพื่อการออกกำลังกาย การอ่านสลากอาหาร การตรวจวัดชีพจร การวัดความดันโลหิต การหาค่าดัชนีมวลกาย การตรวจวัดสายตา การนวดประคบด้วยความเย็น และการทำ CPR ช่วยเหลือผู้ป่วยหมดสติเบื้องต้น ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ที่ได้รับกลับไปดูแลผู้ปกครองที่บ้านได้อย่างถูกวิธี

วันเริ่ม
วันสิ้นสุด