Home

เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2564 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Contemporary physical therapy management in low back pain วิทยากรโดย กภ…
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง “อาจารย์” ตำแหน่งสังกัดสาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มศว 1 อัตรา - วุฒิปริญญาเอก หรือ -…
ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนิสิตรับทุน สำหรับนิสิตเรียนดี ประพฤติดี…
ขอเชิญอาจารย์และ นักกายภาพบำบัด นักวิชาการสาธารณสุข และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการอบรม หัวข้อ “…

Video