Home

[ My class ] กิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ ในรายวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม…
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตคณะกายภาพบำบัด มศว เข้าร่วมโครงการไหว้ครู ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 16…
ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทางด้านกายภาพบำบัด ณ Tokyo Metropolitan University ประเทศญี่ปุ่น (คู่ความร่วมมือคณะกายภาพบำบัด มศว) -…
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม สุขภาพดีมีความสุข ครั้งที่ 3:  การออกกำลังกายและโภชนาการสำหรับการควบคุมน้ำหนัก  (Wellbeing volume III: exercise…

Video