Home

คณาจารย์ และบุคลากรคณะกายภาพบำบัด มศว เข้ารับการตรวจ ATK ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลังปีใหม่ ในวันนี้ 4 มกราคม 2565 จำนวน 61 คน ผลเป็น negative…
คณะกายภาพบำบัด มศว เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 สาขากายภาพบำบัด - ปริญญาโท - ปริญญาเอก   เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้…
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา "ทุนของคุณบุญกอบ อนันตพงศ์" โดยมอบให้นิสิต จำนวน 2 ทุน ได้แก่ 1.นางสาวตะวัน ภาจำรัส…
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด อาจารย์ จากสถาบันต่างๆ เข้าร่วม โครงการอบรมวิชาการผ่านการเรียนการสอนระบบ online…

Video