Home

วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Theoretical Neuromuscular Approach to Clinical Application…
สถิติน่าสนใจ TCAS65 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะกายภาพบำบัด ติดอันดับTOP10 คณะที่มีอัตราการแข่งขันสูง และคณะที่มีจำนวนผู้สมัครสูง…
ประกาศคณะกายภาพบำบัด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษานิสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา…
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Theoretical neuromuscular approach to clinical application” รูปแบบ On site และ Online (…

Video