Home

โครงการ: ศึกษาดูงานด้านวิจัยและนวัตกรรมจากหน่วยงานที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการวิจัยวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 คณาจารย์คณะกายภาพบำบัด มศว…
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทธกร บุบผันหัวหน้าสาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัดได้รับ "โล่รางวัลชนะเลิศ"บุคคลดีเด่น ประเภทวิชาการ…
รับสมัครทุนการศึกษา ครั้งที่ 3 ของคณะกายภาพบำบัดส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 สัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2567…
กลับมาอีกครั้งกับการอบรม "Kinesio Foundations Course ใครๆก็เรียนได้"ด้วยหลักสูตรจากทาง Kinesio…

Video