Activities / Events

Activities / Events
"สุกัลยา” มุทิตาจิต มิ่งมิตรเกษียณสำราญคณะกายภาพบำบัด มศว จัดกิจกรรมการแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัลยา…
Activities / Events
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการไหว้ครูส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ปีการศึกษา 2566 พิธีมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น…
Activities / Events
1 กันยายน 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะกายภาพบำบัด มศว ครบ 30 ปี คณะจัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์…
Activities / Events
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 อาจาย์และบุคลากรคณะกายภาพบำบัด …
Activities / Events
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ คณบดีคณะกายภาพบำบัด มศว นำทีมคณาจารย์คณะกายภาพบำบัด ร่วมกับ สปสช. เยี่ยมชม “ศูนย์ร่วมสุข”…
Activities / Events
โครงการก้าวแรกสู่การเป็นนิสิตกิจกรรมบำบัด มศว (OT SWU freshmen welcoming ceremony: First Step in Occupational Therapy)…
Activities / Events
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการ"สำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ ประจำปี 2566" เพื่อรำลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่ผู้อุทิศร่างกายเป็นวิทยาทานแก่การศึกษา…
Activities / Events
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาคณะกายภาพบำบัด หัวข้อ Governance System + Legal & Ethical Compliance…
Activities / Events
โครงการส่งเสริมสมรรถนะด้านวิจัยและวิชาชีพ โดย Prof. Marco Y. Pangการบรรยายและการให้คำปรึกษาโดย Prof.Dr. Marco Pang จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 9 สิงหาคม…
Activities / Events
เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบำบัด…
Activities / Events
โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566ณ ห้องประชุมใหญ่ 233 คณะกายภาพบำบัด มศว
Activities / Events
ภาพบรรยากาศงานคืนสู่เหย้า 30 ปี คณะกายภาพบำบัด มศว"Black Pink Party" เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566