Scholarships

Scholarships
รับสมัครนิสิตขอรับทุนมูลนิธิบ้านสุทธาวาส จำนวน 3 ทุน ส่งใบสมัครภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2566
Scholarships
#แจ้งผู้ประสงค์กู้ยืมประเภทรายใหม่/รายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา#ขยายเวลาขั้นตอนยื่นคำขอกู้ยืม วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 66(จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30…
Scholarships
ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทางด้านกายภาพบำบัด ณ Tokyo Metropolitan University ประเทศญี่ปุ่น (คู่ความร่วมมือคณะกายภาพบำบัด มศว) -…
Scholarships
ประกาศคณะกายภาพบำบัด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษานิสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา…
Scholarships
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุน Kwatra Endowment Fund ได้แก่ นางสาวศรัญญา อาภรรัตน์ นางสาวณัฐวิภา รางสาด และนางสาวหฤทัย ดิษเจริญ…
Scholarships
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา "ทุนของคุณบุญกอบ อนันตพงศ์" โดยมอบให้นิสิต จำนวน 2 ทุน ได้แก่ 1.นางสาวตะวัน ภาจำรัส…
Scholarships
ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนิสิตรับทุน สำหรับนิสิตเรียนดี ประพฤติดี…
Scholarships
ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทางด้านกายภาพบำบัด ณ Tokyo Metropolitan University ประเทศญี่ปุ่น คุณสมบัติเบื้องต้น…
Scholarships
สำหรับนิสิตปริญญาตรี ทุนกู้ยืม กยศ. / กรอ. ประเภทผู้กู้ยืมฯ - ผู้กู้รายเก่า มศว - ผู้กู้กองทุน กรอ. - ผู้กู้ยืมฯ ที่เคยทำสัญญากับ มศว ในภาคเรียนที่ 1…
Scholarships
1. รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาคณะกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้…
Scholarships
Update!! ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาจากส่วนกิจการนิสิต มศว ปีการศึกษา 2562 1. ทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ประจำปี 2562…
Scholarships
มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยประกาศรับสมัครคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรีเพื่อทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.…