PT tell a story

PT tell a story
[ PT&HP...tell a story ] วิฑูรย์ ภาณสิทธิกร นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มศว จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเครื่องกล…
PT tell a story
กมลชนก ช่วยจันทร์ ศิษย์เก่าคณะกายภาพบำบัด มศว สาขาการส่งเสริมสุขภาพ (รุ่นที่ 1) ปัจจุบันเป็นนักวิชาการสาธารณสุข…
PT tell a story
[PT...tell a story] กายภาพบำบัด...แสงสว่างแห่งความหวังในชีวิต ปิยะณัฐ ทัศนีย์สุวรรณ ศิษย์เก่าสาขากายภาพบำบัด มศว รุ่น 11 ปัจจุบัน -…
PT tell a story
[PT tell a story] ประสบการณ์เรียนต่อยอดในหลักสูตร (t)DPT ที่ University of Montana ประเทศอเมริกา (Part 2) โดย รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข PT, DPT…
PT tell a story
[PT tell a story] ประสบการณ์เรียนต่อยอดในหลักสูตร (t)DPT ที่ University of Montana ประเทศอเมริกา โดย รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข PT, DPT, PhD.
PT tell a story
[PT...tell a story] รุ่งทิพย์ อินชื่นใจ ศิษย์เก่าสาขาการส่งเสริมสุขภาพ รุ่น 1 ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข…
PT tell a story
[PT tell a story] กภ.ณัชพล วงศ์หิรัญสมบัติ (แชมป์) ศิษย์เก่าสาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มศว รุ่น 22 รางวัลที่ได้รับ: -…
PT tell a story
ศศิกาญจน์ พึ่งทอง ศิษย์เก่าคณะสหเวชศาตร์ มศว รุ่น10 ปัจจุบันเป็นนักกายภาพบำบัด Bangpakok9 International Rehabilitation Centre, Muscat ประเทศโอมาน…
PT tell a story
ศราวุธ บูชา ศิษย์เก่า คณะสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด มศว ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด ศูนย์ฟื้นฟูกายภาพบำบัด BPK รัฐ สุลต่านโอมาน สวัสดีครับ พี่ๆน้องๆ…
PT tell a story
เบญจพร หิรัญสินสุนทร ศิษย์เก่าคณะสหเวชศาสตร์ มศว โครงการโควต้านักกีฬา PTรุ่น17 (อดีตนักกีฬาลีลาศทีมชาติไทย)…
PT tell a story
ฐิติ ตังคะพิภพ ศิษย์เก่าคณะสหเวชศาสตร์ มศว สาขากายภาพบำบัด ปัจจุบันเป็นนักกายภาพบำบัดชำนาญการ โรงพยาบาลพญาไท2 (PT รุ่น 11) ชีวิตนักกายภาพของผม…