โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 2 ณ หมู่บ้านสวนแสนสุข จ.นครนายก

Community initiatives

คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการ ในหัวข้อ "โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 2" ให้กับชาวบ้าน และผู้สูงอายุ ณ หมู่บ้านสวนแสนสุข จ.นครนายก เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองและผู้สูงอายุ เรียนรู้วิธีการตรวจวัดชีพจร การวัดความดันโลหิต การออกกำลังกายเพื่อยืดกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ บรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดในสมอง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ที่ได้กลับไปดูแลตนเองได้อย่างถูกวิธี

วันเริ่ม
วันสิ้นสุด