มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยประกาศรับสมัครคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรีเพื่อทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

Scholarships

มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยประกาศรับสมัครคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรีเพื่อทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.ขาดแคลนทุนทรัพย์และฐานะครอบครัวยากจน
2.ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป
3.มีความประพฤติดี
4.ขณะขอทุนผู้รับทุนต้องเหลือเวลา 3 ปีการศึกษาก่อนจบตามหลักสูตรเท่านั้น เช่นหลักสูตร
4 ปี ขอรับทุนได้ขณะศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 และหลักสูตร 5 ปี ขอรับทุนได้ขณะศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้น
5.ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่น ๆ อยู่แล้ว
6.ผู้รับทุนต้องพร้อมที่สละเวลาช่วยบำเพ็ญประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับใบสมัครได้ที่ คุณรัชนี นพจิราพงษ์ ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 02-260-1012 นิสิตที่สนใจสมัครทุนนี้โปรดยื่นใบสมัครผ่านคณะต้นสังกัดและคณะทำบันทึกเสนอชื่อนิสิตและใบสมัครพร้อมกับเอกสารมายัง ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://news.swu.ac.th/doc/200001229492.pdf

วันเริ่ม
วันสิ้นสุด