สำหรับนิสิตปริญญาตรี ทุนกู้ยืม กยศ. / กรอ. ประเภทผู้กู้ยืมฯ

Scholarships

สำหรับนิสิตปริญญาตรี ทุนกู้ยืม กยศ. / กรอ.
ประเภทผู้กู้ยืมฯ
- ผู้กู้รายเก่า มศว
- ผู้กู้กองทุน กรอ.
- ผู้กู้ยืมฯ ที่เคยทำสัญญากับ มศว ในภาคเรียนที่ 1/2562
แจ้งความประสงค์และพิมพ์แบบคำขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2562
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 - เป็นต้นไป
ผ่านหน้า Portal นิสิต บนระบบ SUPREME2019
** https://supreme.swu.ac.th
เมื่อดำเนินการสมัครและพิมพ์เอกสาร จากทั้ง 2 ระบบ (e-Studentloan & SUPREME 2019) เสร็จเรียบร้อยแล้ว
นิสิตกู้ยืมสามารถส่งได้ที่ งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต มศว ประสานมิตร และ มศว องครักษ์ ในวันเวลาราชการ จ. - ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น.
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดการกู้ยืม ติดต่อได้ที่ งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต
โทร. 02-649-5000 ต่อ 12083 - 12087
Facebook : กองทุนกู้ยืม มศว @swustudentloan

วันเริ่ม
วันสิ้นสุด