คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ในวาระที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

PT & HP Awards

[ ขอแสดงความยินดี ]
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร.ภัทธกร บุบผัน หัวหน้าสาขาการส่งเสริมสุขภาพ
ผศ.ดร.วันวิสาข์ พานิชาภรณ์ สาขากายภาพบำบัด
ในวาระที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
ตามมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 11/2563
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563

วันเริ่ม
วันสิ้นสุด