ประกาศคณะกายภาพบำบัด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษานิสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Scholarships

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนิสิตรับทุน สำหรับนิสิตเรียนดี ประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์
ดังรายชื่อต่อไปนี้

วันเริ่ม
วันสิ้นสุด