ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง “Essentials of respiratory physical therapy management in children”

Academic Training/Workshop

ขอเชิญอาจารย์และ นักกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง “Essentials of respiratory physical therapy management in children”
ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564
รูปแบบการอบรม
อบรมออนไลน์ผ่านระบบ SWU Moodle ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564
สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564
มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 17 คะแนน
วิทยากร
1. ผศ.นพ.สรวุฒิ พงศ์โรจน์เผ่า ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
2. พญ.ภัทรพร วิลาวรรณ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
3. นพ.จารุพงษ์ น้อยตำแย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
4. กภ.นิติยา โชครัศมีหิรัญ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
5. กภ.ขวัญดาว เนาวบุตร สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
6. กภ.ศิริศักดิ์ เหลือศิริ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
7. ผศ.ดร.สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร คณะกายภาพบำบัด มศว
8. อาจารย์ ดร.ประภาวดี ภิรมย์พล คณะกายภาพบำบัด มศว
9. อาจารย์ ดร.กนกวรรณ ทองโชติ คณะกายภาพบำบัด มศว
10. อาจารย์รุจิรวรรณ บุปผาพรหม คณะกายภาพบำบัด มศว
11. อาจารย์จินตนา ตันหยง คณะกายภาพบำบัด มศว
การลงทะเบียน และอัตราค่าลงทะเบียน
- นักกายภาพบำบัด อาจารย์จากสถาบันต่างๆ และบุคคลทั่วไป จำนวน 60 คน ค่าลงทะเบียน คนละ 3,500 บาท
- ลงทะเบียนได้ที่ https://qrgo.page.link/oWwPu
- ตรวจสอบรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการได้ที่ https://qrgo.page.link/r5nGJ
- นักกายภาพบำบัดที่เป็น CI และศิษย์เก่า
จำนวน 30 คน ค่าลงทะเบียนคนละ 3,000 บาท
- ลงทะเบียนได้ที่ https://qrgo.page.link/TnYa4
- ตรวจสอบรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการได้ที่ https://qrgo.page.link/SMmeY
โอนค่าลงทะเบียนผ่านทางธนาคาร
ชื่อบัญชี “คณะกายภาพบำบัด มศว”
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มศว องครักษ์
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 283 - 204359 - 3
ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนได้ที่
E-mail: physical.swu@gmail.com
ลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินค่าลงทะเบียน
ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เฉพาะวันและเวลาราชการ
เวลา 08.30 - 16.30 น.
- การรับสมัคร คุณขนิษฐา ใจกล้า โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 27315
หรือ 08-3237-8627
- การชำระค่าลงทะเบียน คุณสุภาพร สีบุญ โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 27312 หรือ 06-2316-5488
##########Download หนังสือเชิญ เอกสารเพิ่มเติมและกำหนดการได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง##########

วันเริ่ม
วันสิ้นสุด