อาจารย์ ดร.ทศพล เจศรีชัย และคณะ ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร

PT & HP Awards
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ทศพล เจศรีชัย และคณะ
(ผศ.ผกา​ภรณ์ พู่เจริญ​ ผศ.ดร.ภัทริยา อินทร์โท่โล่ อ.ดร.กนก​วรรณ วิชัยวงศ์ ​ และ อ.ดร.อรวรรณ​ เยี่ยมพัฒนพร)
อาจารย์สาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มศว
ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ชื่อผลงานเรื่อง อุปกรณ์สำหรับประเมินทักษะสำหรับเทคนิคการรักษาด้วยวิธีการขยับ (MobiliZation)
วันเริ่ม