คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา

Scholarships

คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา
"ทุนของคุณบุญกอบ อนันตพงศ์" โดยมอบให้นิสิต จำนวน 2 ทุน ได้แก่
1.นางสาวตะวัน ภาจำรัส นิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1
2.นายชนะภัย แสนสะอาด นิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1

"ทุนมูลนิธิบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ” มอบให้นิสิตจำนวน 3 ทุน ได้แก่
1.นางสาวณภัทร พัฒนธนาเดชา นิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 3
2.นางสาววิรัญชนา อยู่วงษ์ นิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 2
3.นายอนุธัช พัฒนภักดี นิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4

วันเริ่ม