ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุน Kwatra Endowment Fund

Scholarships

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุน Kwatra Endowment Fund ได้แก่ นางสาวศรัญญา อาภรรัตน์ นางสาวณัฐวิภา รางสาด และนางสาวหฤทัย ดิษเจริญ โดยได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจาก Kwatra Endowment Fund ประจำปีการศึกษา 2564

วันเริ่ม