ประกาศคณะกายภาพบำบัด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษานิสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Scholarships
ประกาศคณะกายภาพบำบัด
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษานิสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนิสิตรับทุน สำหรับนิสิตเรียนดี ประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ ดังรายชื่อต่อไปนี้
วันเริ่ม