Academic Training/Workshop

Academic Training/Workshop
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด อาจารย์ จากสถาบันต่างๆ เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Theoretical neuromuscular approach to…
Academic Training/Workshop
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด อาจารย์ จากสถาบันต่างๆ เข้าร่วม โครงการอบรม Frailty in elderly: assessment & management ระหว่างวันที่ 1…
Academic Training/Workshop
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด อาจารย์ จากสถาบันต่างๆ เข้าร่วม โครงการอบรม System Approach for Postural Control Assessment and Training to…
Academic Training/Workshop
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด อาจารย์ จากสถาบันต่างๆ เข้าร่วม โครงการอบรมวิชาการผ่านการเรียนการสอนระบบ online…
Academic Training/Workshop
ขอเชิญอาจารย์และ นักกายภาพบำบัด นักวิชาการสาธารณสุข และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการอบรม หัวข้อ “…
Academic Training/Workshop
ขอเชิญอาจารย์และ นักกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง “Essentials of respiratory physical therapy management in children” ระหว่างวันที่…
Academic Training/Workshop
ขอเชิญอาจารย์และ นักกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง Understanding Sensory Integration: Theory and Implementation in Children ระหว่างวันที่ 8…
Academic Training/Workshop
ขอเชิญอาจารย์พิเศษทางคลินิก (CI) ของคณะกายภาพบำบัด มศว เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก วันที่ 5 - 9…
Academic Training/Workshop
ขอเชิญอาจารย์และ นักกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง “All about aging brain: dementia and movement disorders” ระหว่างวันที่ 6 - 18…
Academic Training/Workshop
โครงการอบรมวิชาการผ่านการเรียนการสอนระบบ online หัวข้อที่ 1 “Implementation of Therapeutic Modalities in Contemporary Physical Therapy Practice: An…
Academic Training/Workshop
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญอาจารย์และ นักกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “A Pragmatic Approach to Stroke Rehabilitation” รุ่นที่ 2…
Academic Training/Workshop
Update! รับสมัครผู้เข้าอบรมเพิ่ม คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด หรือ บุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สุขภาพดีมีความสุข…