Forms (Ethics)

แบบฟอร์ม การขอจริยธรรมการวิจัย
01Form_ตารางสรุปการแก้ไขและคำชี้แจงกรรมการ
02MF-05-1-แบบฟอร์มตรวจสอบความครบถ้วนของโครงการวิจัย
03MF-09-1-แบบประวัติผู้วิจัย
04MF-09--แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรอง
05MF-10-1-เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย-สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์
06MF-10-2-เอกสารให้ความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย-สาขาด้านวิทยาศาสตร์
แนวปฏิบัติการขออนุมัติโครงการวิจัย (8-08-62)_เอกสารแนบที่ 4
08บันทึกข้อความ_เกี่ยวกับจริยธรรมวิจัย
09บันทึกข้อความ_ขอยกเว้นการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (updated 27-6-62)
10บันทึกข้อความ_หนังสือนำส่งเพื่อขออนุญาตการทำวิจัยในมนุษย์ (Update 23-3-65)
11แบบให้ข้อมูล_ขอยกเว้นการรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ (exemption) ปรับ _CC 30-5-2562