Forms (Ethics)

แบบฟอร์ม การขอจริยธรรมการวิจัย
01-ขั้นตอนการยื่นขอพิจารณาโครงการวิจัย
EC_1.การลงทะเบียนใช้ระบบ Research Ethics Review Online Submission System
EC_2.การยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองผ่านระบบ Online Submission System
EC_3.ประกาศแนวปฏิบัติ เรื่อง การดำเนินการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุย์
PT_AF05-03-03.0 แบบเสนอขอรับการพิจารณาสำหรับโครงกา.docx
PT_AF07-03-03.1 แบบเสนอขอรับการพิจารณาสำหรับโครงการ
PT_CV_EC ฟอร์ม-แบบประวัติผู้วิจัย
PT_MF-09-แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรอง-version-2.1
PT_บันทึกข้อความ_เกี่ยวกับจริยธรรมวิจัย(ต่ออายุ-เปลี่ยนแปลง)
เอกสารข้อมูลและขอความยินยอมสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
เอกสารข้อมูลและขอความยินยอมสำหรับการวิจัยทางคลินิก
ตัวอย่าง_หลักฐานการยื่น ระบบ E-Submission (ภาพหน้าจอ)