Forms (Ethics)

แบบฟอร์ม การขอจริยธรรมการวิจัย
01-ขั้นตอนการยื่นขอพิจารณาโครงการวิจัย
01-แนวปฏิบัติการขออนุมัติโครงการวิจัยคณะกายภาพบำบัด
02-แนวทางปฏิบัติการขออนุมัติโครงการวิจัยที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกายภาพบำบัด
03-MF-28 - บันทึกข้อความ_หนังสือนำส่งเพื่อขออนุญาตการทำวิจัยในมนุษย์
04-MF-09-1-แบบประวัติผู้วิจัย
05-MF-09-แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรอง
06-MF-10-1-เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย-สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์
07-MF-10-2-เอกสารให้ความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย-สาขาด้านวิทยาศาสตร์
08-MF-05-1-แบบฟอร์มตรวจสอบความครบถ้วนของโครงการวิจัย
09-Form_ตารางสรุปการแก้ไขและคำชี้แจงกรรมการ
บันทึกข้อความ_เกี่ยวกับจริยธรรมวิจัย
บันทึกข้อความ_ขอยกเว้นการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
แบบให้ข้อมูลขอยกเว้นการรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ (exemption)