รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

News

ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-1756 (จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน) สังกัดสำนักงานคณบดีคณะกายภาพบำบัด 

อัตราเงินเดือน 20,250 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา
 2. มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 3. มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 4. ความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 5. มีความสามารถในการติดต่อ ประสานงาน และติดตามการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายใน และภายนอกได้เป็นอย่างดี
 6. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนางานและโครงการที่เป็นประโยชน์กับบุคลากรและหน่วยงาน
 7. มีความสามารถในการจัดการข้อมูลที่เป็นระบบ ด้วยความระเอียดรอบครอบและถูกต้อง
 8. มีความรับผิดชอบในหน้าที่สูง มีความกระตือรือร้น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)

      งานส่งนิสิตฝึกปฏิบัติงานคลินิกสำหรับนิสิต สาขากายภาพบำบัดและสาขาการส่งเสริมสุขภาพ

 1. จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสิต
 2. จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
 3. ติดต่อประสานงานการฝึกปฏิบัติงานคลินิกกับโรงพยาบาลและสถานที่ฝึกปฏิบัติงานต่าง ๆ
 4. ติดต่อประสานงานกำหนดการสอบและนิเทศโรงพยาบาลและสถานที่ฝึกปฏิบัติงานต่าง ๆ
 5. ติดต่อประสานงานเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการฝึกปฏิบัติงานคลินิกกับโรงพยาบาลและสถานที่ฝึกปฏิบัติงานต่าง ๆ
 6. จัดทำหนังสือขออนุมัติส่งนิสิตฝึกปฏิบัติงาน
 7. จัดทำหนังสือขออนุมัติให้นิสิตเดินทางไปฝึกปฏิบัติงาน
 8. จัดทำหนังสือขออนุมัติให้อาจารย์เดินทางไปสอบและนิเทศการฝึกปฏิบัติงาน
 9. จัดทำแบบประเมินการฝึกปฏิบัติงานและแบบประเมินการสอบปฏิบัติงาน
 10. จัดเตรียมเอกสารสำหรับการฝึกปฏิบัติ เช่น คู่มือการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ใบลงเวลา ฯลฯ
 11. จัดเตรียมเอกสารสำหรับการสอบ/นิเทศการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
 12. รวบรวมเอกสารและตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกและส่งข้อมูลให้งานบุคลากรจัดทำคำสั่งแต่งตั้งก่อนฝึกปฏิบัติงาน
 13. จัดทำและรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการขอนับหน่วยคะแนนสำหรับอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกหลังเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
 14. จัดทำประมาณการและสรุปค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
 15. จัดทำหนังสือขออนุมัติค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษและค่าสถานที่
 16. จัดทำเอกสารและรวบรวมหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ,ค่าสถานที่
 17. ขออนุมัติใช้รถยนต์สำหรับการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตและการเดินทางไปสอบหรือนิเทศของอาจารย์

       งานอื่น ๆ

 1. ภาระงานสำรอง
 2. งานที่ได้รับมอบหมา

หลักฐานที่ใช้สมัคร

1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
    สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/ เพิ่งสำเร็จการศึกษา)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

 รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 เมษายน 2565  ในวันและเวลาทำการ (08.30-16.30 น.)  ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายกหรือส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการรับสมัครทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซอง (สมัครงาน) ถึงงานบุคคล คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 63 หมู่ที่ 7 ตำบลองครักษ์  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก 26120  (ถือวันที่ประทับตรา ณ ไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-649-5000 ต่อ 27305  หรือ 065-820-1819

 

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบ  วันที่ 18 เมษายน 2565

กำหนดสอบภาคปฏิบัติงาน วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.00—12.00 น. ณ คณะกายภาพบำบัด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
(ผู้เข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติ ต้องแสดงรูปถ่ายผลตรวจ
ATK ก่อนเข้ารับการทดสอบ)

กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30-16.30 น. (แบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom)

 

Download ใบสมัครได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

 

วันเริ่ม