การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

https://pdpa.swu.ac.th/

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

              คณะกายภาพบำบัดถือปฏิบัติและทำตามนโยบายการให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

วันเริ่ม