PT & HP Awards

PT & HP Awards
คณะกายภาพบำบัด มศว เป็นหน่วยงานที่สามารถบริหารจัดการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ…
PT & HP Awards
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะกายภาพบำบัด มศว ครบรอบ 29 ปี 1 กันยายน 2565 คณะกายภาพบำบัด มศว มอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565 -…
PT & HP Awards
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะกายภาพบำบัด มศว ครบรอบ 29 ปี 1 กันยายน 2565 คณะกายภาพบำบัด มศว มอบรางวัลบุคลากรที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์…
PT & HP Awards
[ ขอแสดงความยินดี ] คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากโครงการ Dare to Change…
PT & HP Awards
[ ขอแสดงความยินดี ] คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากโครงการ Dare to Change…
PT & HP Awards
[ ขอแสดงความยินดี ]   คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากโครงการ Dare to Change…
PT & HP Awards
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ ชัยคีรี…
PT & HP Awards
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภิญญา ภูปภัสศิริ (นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขากายภาพบำบัด)ผศ.ดร.ภัทริยา อินทร์โท่โล่ (อาจารย์ที่ปรึกษา)…
PT & HP Awards
สุจิรา เอกฉันท์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาคาราเต้-โด  กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47  “ศรีสะเกษเกมส์” คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ…
PT & HP Awards
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะกายภาพบำบัดเนื่องในโอกาสได้รับการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงาน (ระดับชำนาญการ)…
PT & HP Awards
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุวัฒน์ จิตรดำรงค์  …
PT & HP Awards
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอริสา โพธิ์ชัยสาร ศิษย์เก่าสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ที่ได้รับรางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่น"…