PT & HP Awards

PT & HP Awards
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ ชัยคีรี…
PT & HP Awards
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภิญญา ภูปภัสศิริ (นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขากายภาพบำบัด) ผศ.ดร.ภัทริยา อินทร์โท่โล่ (อาจารย์ที่ปรึกษา)…
PT & HP Awards
สุจิรา เอกฉันท์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาคาราเต้-โด  กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47  “ศรีสะเกษเกมส์” คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ…
PT & HP Awards
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะกายภาพบำบัดเนื่องในโอกาสได้รับการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงาน (ระดับชำนาญการ)…
PT & HP Awards
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุวัฒน์ จิตรดำรงค์  …
PT & HP Awards
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอริสา โพธิ์ชัยสาร ศิษย์เก่าสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ที่ได้รับรางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่น"…
PT & HP Awards
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ อาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนิสิต ปีการศึกษา 2563 ได้แก่ 1. ผศ.ดร.รัตติยา…
PT & HP Awards
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ นายวิธวินท์ โซวเจริญสุข บัณฑิตสาขากายภาพบำบัด รุ่นที่ 25 ที่ได้รับ “รางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรม…
PT & HP Awards
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ทศพล เจศรีชัย และคณะ (ผศ.ผกา​ภรณ์ พู่เจริญ​ ผศ.ดร.ภัทริยา อินทร์โท่โล่ อ.ดร.กนก​วรรณ วิชัยวงศ์ ​…
PT & HP Awards
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วีรยา ประโมทยกุล อาจารย์สาขากายภาพบำบัดบัด…
PT & HP Awards
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับคัดเลือกเป็นแกนนำนักศึกษาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในเด็กและเยาวชน…
PT & HP Awards
[ ขอแสดงความยินดี ] คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภัทธกร บุบผัน หัวหน้าสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ผศ.ดร.วันวิสาข์ พานิชาภรณ์ สาขากายภาพบำบัด…