PT & HP Awards

PT & HP Awards
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ธัญชนก คำแดง นิสิตสาขากิจกรรมบำบัด ชั้นปีที่ 2 คณะกายภาพบำบัด มศว ได้รับโล่เกียรติคุณเยาวชนดีเด่น…
PT & HP Awards
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา คณาจารย์จากคณะกายภาพบำบัด มศว ได้เข้ารับรางวัลและเงินรางวัล จากการประกวดการจัดการเรียนการสอนโครงการ Dare To…
PT & HP Awards
ขอแสดงความยินดีนางสาวศุภลักษณ์ ฉายากุล นักสื่อสารองค์กร คณะกายภาพบำบัด มศวได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบ Logo ครบรอบ 25 ปี ศูนย์กีฬาสิรินธร…
PT & HP Awards
ขอแสดงความยินดีนางสาวธัญชนก คำแดง นิสิตสาขากิจกรรมบำบัด ชั้นปีที่ 2คณะกายภาพบำบัด มศว ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับ “รางวัลคุณธรรมอวอร์ด (…
PT & HP Awards
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปัญรส วัดทอง นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขากายภาพบำบัดในนามนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานครคว้ารางวัล…
PT & HP Awards
ขอแสดงความยินดีกับ นายนิธิศ เลิศรุ่งทวีวัฒน์, นายชัชพล เจริญ,นางสาวธันยพร ปรกติ, นางสาวลภัสลดา นามปัสสา, นางสาว ศิริรัตน์…
PT & HP Awards
[ ขอแสดงความยินดี ] 💐คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุนิสา…
PT & HP Awards
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว ธัญชนก คำแดง นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขากิจกรรมบำบัด ที่ได้รับรางวัลยอดนักอ่าน ประจำปี 2565 ประเภทนักศึกษา…
PT & HP Awards
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ้อมใจ แต้เจริญวิริยะกุล ที่ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน…
PT & HP Awards
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน ที่ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน…
PT & HP Awards
คณะกายภาพบำบัด มศว เป็นหน่วยงานที่สามารถบริหารจัดการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ…
PT & HP Awards
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะกายภาพบำบัด มศว ครบรอบ 29 ปี 1 กันยายน 2565 คณะกายภาพบำบัด มศว มอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565 -…