PT & HP Awards

PT & HP Awards
ขอแสดงความยินดีอรดา โกมล, ธนพัต บัติโยธา, จิรัชญา ไตรรัตน์,ศุภกร นันท์ภูมิ, นนท์ณัฏฐินี โพธิ์ทองนิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด มศว…
PT & HP Awards
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินกับนิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ กวาดเรียบ 9 รางวัล ทุกประเภทการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม…
PT & HP Awards
[ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ ]คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.วัลลภา วาสนาสมปอง อาจารสาขาการส่งเสริมสุขภาพ…
PT & HP Awards
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภูมน ทองดีเลิศ และนายกรวิชญ์ กล่อมจิตร์นิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัล "Well being friendly"…
PT & HP Awards
คณะกายภาพบำบัด ขอแสดงความยินดีกับกรวิชญ์ กล่อมจิตร์ นิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 คณะกายภาพบำบัด มศว ที่ได้รับ "รางวัลชมเชย"…
PT & HP Awards
ขอแสดงความยินดี นางสาวปัญรส วัดทอง นิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1 คณะกายภาพบำบัด มศว ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน ประเภทบุคคลหญิง รุ่นประชาชน“…
PT & HP Awards
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.วัลลภา วาสนาสมปอง (สาขาการส่งเสริมสุขภาพ)ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ…
PT & HP Awards
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ธัญชนก คำแดง นิสิตสาขากิจกรรมบำบัด ชั้นปีที่ 2 คณะกายภาพบำบัด มศว ได้รับโล่เกียรติคุณเยาวชนดีเด่น…
PT & HP Awards
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา คณาจารย์จากคณะกายภาพบำบัด มศว ได้เข้ารับรางวัลและเงินรางวัล จากการประกวดการจัดการเรียนการสอนโครงการ Dare To…
PT & HP Awards
ขอแสดงความยินดีนางสาวศุภลักษณ์ ฉายากุล นักสื่อสารองค์กร คณะกายภาพบำบัด มศวได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบ Logo ครบรอบ 25 ปี ศูนย์กีฬาสิรินธร…
PT & HP Awards
ขอแสดงความยินดีนางสาวธัญชนก คำแดง นิสิตสาขากิจกรรมบำบัด ชั้นปีที่ 2คณะกายภาพบำบัด มศว ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับ “รางวัลคุณธรรมอวอร์ด (…