PT & HP Awards

PT & HP Awards
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วีรยา ประโมทยกุล อาจารย์สาขากายภาพบำบัดบัด…
PT & HP Awards
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับคัดเลือกเป็นแกนนำนักศึกษาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในเด็กและเยาวชน…
PT & HP Awards
[ ขอแสดงความยินดี ] คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภัทธกร บุบผัน หัวหน้าสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ผศ.ดร.วันวิสาข์ พานิชาภรณ์ สาขากายภาพบำบัด…
PT & HP Awards
คณะกายภาพบำบัด ขอแสดงความยินดีกับ นายธนภัทร วิทยาวราพงศ์ มหาบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด และ ผศ.ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสิรฐ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์…
PT & HP Awards
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนภา กุลศิริ ศิษย์เก่าสาขากายภาพบำบัด มศว รุ่นที่ 24 ที่ได้รับ "รางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรม…
PT & HP Awards
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดให้มีกิจกรรมการประกวด Global SDGs Excellence Award (Go-SE Award) ขึ้น…
PT & HP Awards
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะกายภาพบำบัดที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงาน โครงการ Dare to Change…
PT & HP Awards
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ทุกท่านที่ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร (The…
PT & HP Awards
นิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ มศว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด Clip VDO โรคความดันโลหิตสูง ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “วัดก่อน รู้เสี่ยง…
PT & HP Awards
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะกายภาพบำบัดที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงาน โครงการ Dare to Change…
PT & HP Awards
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ ชัยคีรี สาขากายภาพบำบัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสรา โสมทัศน์…
PT & HP Awards
[ ขอแสดงความยินดี ] คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล อาจารย์สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด มศว…