Scholarships

Scholarships
รับสมัครทุนการศึกษา ครั้งที่ 3 ของคณะกายภาพบำบัดส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 สัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2567…
Scholarships
รับสมัครทุนการศึกษา รอบที่ 2 ของคณะกายภาพบำบัดส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 สัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 2-6 มกราคม 2567…
Scholarships
คณะกายภาพบำบัด มศว รับสมัครทุนการศึกษานิสิตคณะกายภาพบำบัดนิสิตที่สนใจขอให้ส่งใบสมัครได้ที่ ห้อง 162 ชั้น 1 คณะกายภาพบำบัด ระหว่างวันที่ 5-16…
Scholarships
รับสมัครนิสิตขอรับทุนมูลนิธิบ้านสุทธาวาส จำนวน 3 ทุน ส่งใบสมัครภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2566
Scholarships
#แจ้งผู้ประสงค์กู้ยืมประเภทรายใหม่/รายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา#ขยายเวลาขั้นตอนยื่นคำขอกู้ยืม วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 66(จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30…
Scholarships
ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทางด้านกายภาพบำบัด ณ Tokyo Metropolitan University ประเทศญี่ปุ่น (คู่ความร่วมมือคณะกายภาพบำบัด มศว) -…
Scholarships
ประกาศคณะกายภาพบำบัด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษานิสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา…
Scholarships
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุน Kwatra Endowment Fund ได้แก่ นางสาวศรัญญา อาภรรัตน์ นางสาวณัฐวิภา รางสาด และนางสาวหฤทัย ดิษเจริญ…
Scholarships
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา "ทุนของคุณบุญกอบ อนันตพงศ์" โดยมอบให้นิสิต จำนวน 2 ทุน ได้แก่ 1.นางสาวตะวัน ภาจำรัส…
Scholarships
ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนิสิตรับทุน สำหรับนิสิตเรียนดี ประพฤติดี…
Scholarships
ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทางด้านกายภาพบำบัด ณ Tokyo Metropolitan University ประเทศญี่ปุ่น คุณสมบัติเบื้องต้น…
Scholarships
สำหรับนิสิตปริญญาตรี ทุนกู้ยืม กยศ. / กรอ. ประเภทผู้กู้ยืมฯ - ผู้กู้รายเก่า มศว - ผู้กู้กองทุน กรอ. - ผู้กู้ยืมฯ ที่เคยทำสัญญากับ มศว ในภาคเรียนที่ 1…