Scholarships

Scholarships
1.) ทุนการศึกษา มูลนิธิบ้านสุทธาวาส เงื่อนไข : นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิบ้านสุทธาวาส 1.ต้องเป็นนิสิตคณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 2-4…
Scholarships
1. ทุนการศึกษา ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2561 (ดูรายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบ) 2.สวทช…
Scholarships
รับสมัครนิสิตขอรับทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ด้วยมูลนิธิตั้งเซ็กกิม มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 20 ทุนๆ ละ 8,000 บาท…
Scholarships
1.สถาบันยุธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย…
Scholarships
1.ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรและนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก ร่วมส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND'S Health Research Awards บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย)…
Scholarships
ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนิสิตรับทุนสำหรับนิสิตเรียนดี…
Scholarships
โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับนิสิตพิการในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 นิสิตสามารถ Download…
Scholarships
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง
Scholarships
ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีข้อตกลงความร่วมมือและความช่วยเหลือทางวิชาการกับ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา…
Scholarships
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ระดับอุดมศึกษา หลักการและเหตุผล มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ก่อตั้งขึ้นโดยลูกหลานตระกูลสุพุทธิพงศ์…
Scholarships
มูลนิธิบ้านสุทธาวาส มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต คณะสหเวชศาสตร์ มศว ชั้นปีที่ 2 - 4 ชั้นปีละ 1 ทุน รวม 3 ทุน สำหรับปีการศึกษา 2559…
Scholarships
1. การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศไทย-เกาหลี (ZNRCT-NRF) ประจำปี 2559 โดย…