โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 2 6 ม.ค. 2560

Community initiatives

คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการ ในหัวข้อ "โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 2" เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านคลองหกวา ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก นำโดย ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ดร.พิมลพร เชาวน์ไวพจน์ และคณาจารย์และนิสิตคณะกายภาพบำบัด จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว มุ่งเน้นให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม รได้เรียนรู้วิธีตรวจวัดชีพจร ตรวจวัดความดัน รู้จักการคำนวนค่าดัชนีมวลกาย การตรวจวัดสายตา และการนวดประคบด้วยความเย็น ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ที่ได้รับกลับไปดูแลผู้ปกครองที่บ้านได้อย่างถูกวิธี

วันเริ่ม
วันสิ้นสุด