Activities / Events

Activities / Events
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด มศว ร่วมกับ สาขาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์…
Activities / Events
คณาจารย์กายภาพบำบัดและนิสิตสาขากายภาพบำบัด มศว ชั้นปีที่ 2 และ 4 เข้าร่วมงานโครงการประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัดระหว่างสถาบันระดับปริญญาบัณฑิต ครั้งที่…
Activities / Events
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 คณะกายภาพบำบัด มศว และคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)…
Activities / Events
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการเครือข่ายสุขภาวะประชาชน จังหวัดนครนายก ที่มีความยั่งยืน ณ รพ.สต.บ้านคลอง 14 เหนือ ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก…
Activities / Events
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Mindfulness palliative care for physical therapy”ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2566ณ ห้องอบรม…
Activities / Events
คณาจารย์ คณะกายภาพบำบัด มศว ร่วมกับ ผศ.ดร.รัฐวุฒิ วงษ์วิทย์ และอาจารย์อรรถสิทธิ์ เวียงคำ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว…
Activities / Events
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 คณาจารย์คณะกายภาพบำบัด มศว เข้าร่วมโครงการองครักษ์โมเดล กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ(ผู้สูงอายุ) หลักสูตร"…
Activities / Events
วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิตยา…
Activities / Events
กิจกรรมการเรียนรู้หัวข้อการดำเนินการจัดนำสัมมนา ในรายวิชา สส433 สัมมนาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ นิสิตชั้นปี 4 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด มศว…
Activities / Events
วันที่ 27 เมษายน 2566 ฝ่ายวิจัย คณะกายภาพบำบัด มศวจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “กลยุทธ์พิชิตทุนวิจัย" ให้กับคณาจารย์คณะกายภาพบำบัด…
Activities / Events
วันที่ 25 เมษายน 2566 คณะกายภาพบำบัดจัดโครงการโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนิสิตคณะกายภาพบำบัด มศว…
Activities / Events
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการเครือข่ายสุขภาวะประชาชน จังหวัดนครนายก ที่มีความยั่งยืน กิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 20 เมษายน 2566 ลงพื้นที่ชุมชน บ้านคลอง…