Activities / Events

Activities / Events
ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ คณบดีคณะกายภาพบำบัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ The 7th Annual Conference of…
Activities / Events
วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 คณะกายภาพบำบัดจัดโครงการทำบุญคณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2566 เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้บำเพ็ญกุศลร่วมกัน…
Activities / Events
วันที่ 16 ธันวาคม 2565 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพกายภาพบำบัด ให้กับอาจารย์และนิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 2-4…
Activities / Events
ภาพบรรยายการ วันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ…
Activities / Events
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะกายภาพบำบัด มศว ได้จัดโครงการ สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการ-วิชาชีพ…
Activities / Events
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2565 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการสัมมนาประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า…
Activities / Events
บรรยากาศการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะกายภาพบำบัด มศว
Activities / Events
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 คณะกายภาพบำบัด มศว ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรี ในกิจกรรมเปิดโลกการศึกษา "การศึกษา…
Activities / Events
โครงการเปิดบ้าน SWU Open House 2022 "The Tales of SWU" เมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยในงาน…
Activities / Events
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดการงานเอกสาร PDF ออนไลน์ โดยใช้ google form เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยลีน วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 13…
Activities / Events
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียม วิเคราะห์และนำเสนอ dashboard ในรูปแบบ data visualization วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 13.20-16.30 น. ณ…
Activities / Events
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1 /65 ให้กับคณาจารย์และนิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 3 เมื่อวันพุธที่…