Activities / Events

Activities / Events
[ My class ] กิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ ในรายวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม…
Activities / Events
สาขากายภาพบำบัด จัดการเรียนการสอนแบบ PBL ในลักษณะ Hybrid (on-site + online)
Activities / Events
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการไหว้ครูส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ปีการศึกษา 2565 และพิธีมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น…
Activities / Events
มาชมบรรยากาศการเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ ในรายวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับสาธารณสุข ซึ่งในครั้งนี้น้องๆชั้นปี 1…
Activities / Events
บรรยากาศ HP first date ส่งเสริม ส่งใจ สู่สายใยชาว HP โดยเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา สาขาการส่งเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรม HP first date…
Activities / Events
[In the cardiopulmonary classroom]   บรรยากาศการเรียนการสอนของนิสิตสาขากายภาพบำบัด ฝึกตรวจร่างกายกับผู้ป่วยจำลองระบบหัวใจและปอดใน Simulation…
Activities / Events
สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนพัฒนาความร่วมมือระหว่างหลักสูตรเพื่อบูรณาการ…
Activities / Events
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะกายภาพบำบัด 1 กันยายน 2565 ครบรอบ 29 ปี กิจกรรมที่ 1 ร่วมทำบุญข้าวสาร…
Activities / Events
คณะกายภาพบำบัด มศว ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ…
Activities / Events
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่…
Activities / Events
โครงการ Research exchanging & networking Phase I: Research exchange Phase II: Build up network รูปแบบOnline ผ่าน Zoom Meeting   Phase II:…
Activities / Events
โครงการอบรมสุขภาพดีมีความสุข ครั้งที่ 3: การออกกำลังกายและโภชนาการสำหรับการควบคุมน้ำหนัก (Wellbeing volume III: exercise prescription and nutrition…