Activities / Events

Activities / Events
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการคณะกายภาพบำบัดสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 5 เมษายน 2567 โดยมีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป…
Activities / Events
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4…
Activities / Events
3 เมษายน 2567 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาคณะกายภาพบำบัด ประจำปีงบประมาณ 2567 หัวข้อที่ 6 Measurement, Analysis,…
Activities / Events
[ My​ Class ] การเรียนการสอนรายวิชา​ สส433 สัมมนาการส่งเสริมสุข​ภาพ​นิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปี ที่ 4 จัดกิจกรรม​การจัดการความรู้​…
Activities / Events
[ My Class ] สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ เปิดครัวรังสรรค์เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ ในรายวิชาโภชนาการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ หัวข้อ โภชนบำบัด…
Activities / Events
[ My class ] OT 223 บรรยากาศการเรียนรู้ของนิสิตกิจกรรมบำบัด ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาการวิเคราะห์กิจกรรมและสื่อการบำบัดฟื้นฟูทางกิจกรรมบำบัด…
Activities / Events
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมการ Coaching ด้านสุขภาพ สำหรับนิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพชั้นปีที่ 4 เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2567…
Activities / Events
คณะกายภาพบำบัด มศว ให้การต้อนรับ Hon. Prof. Dr.Brigitte Tampin Course coordinator of International Physiotherapy Bachelor Programe จาก Hochschule…
Activities / Events
รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม และคณะฯ…
Activities / Events
สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับสาขาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์…
Activities / Events
[ สาขากายภาพบำบัด ]สาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1st Asia Physiotherapy Network Conference…
Activities / Events
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะนิสิตด้านการส่งเสริมสุขภาพ…