Contact Us

คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร
เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-18.30 น.
  วันเสาร์(เฉพาะคนไข้นัด) 09.00 – 16.00 น.
บริการ ณ ชั้น 6 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล (SWUNIPLEX)
คลินิกกายภาพบำบัด มศว องครักษ์
เปิดให้บริการ จันทร์  พุธ  ศุกร์ 09.00 – 16.30 น.
บริการ ณ ชั้น 1 อาคารเรียนคณะกายภาพบำบัด (ตรงข้ามหอสมุด มศว องครักษ์)