โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 2" เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านคลองหกวา

Community initiatives

คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการ ในหัวข้อ "โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 2" เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านคลองหกวา ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว มุ่งเน้นให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้วิธีการใช้ไม้เท้าเพื่อการเดินออกกำลังกาย

วันเริ่ม
วันสิ้นสุด