โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 2 ณ วัดบ้านใหม่ไทยพัฒนาต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

Community initiatives

คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ในหัวข้อ โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560 ณ วัดบ้านใหม่ไทยพัฒนาต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุให้กับประชาชนในพื้นที่ ในเรื่องของการออกกำลังกาย ท่ายืดกล้ามเนื้อลดอาการการปวดเมื่อย ท่าบริหารร่างกายป้องกันบรรเทาอาการข้อเข่าเสื่อม การทำลูกประคบสมุนไพร การสาธิตการนวดโดยใช้ลูกประคบสมุนไพร ให้บริการตรวจวัดความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือด บริการตรวจพยาธิ และออกหน่วยให้บริการทางกายภาพบำบัด เพื่อตรวจรักษาเบื้องต้น ให้กับผู้สูงอายุที่มาเข้าร่วมโครงการในวันดังกล่าวด้วย

วันเริ่ม
วันสิ้นสุด