โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 2 ณ โรงเรียนผดุงอิสลาม จ.นครนายก

Community initiatives

คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการ ในหัวข้อ "โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 2" ให้กับนักเรียนโรงเรียนผดุงอิสลาม จ.นครนายก เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองและ คนในครอบครัว มุ่งเน้นให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้วิธีการตรวจวัดชีพจร การวัดความดันโลหิต การออกกำลังกายเพื่อยืดกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ บรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดในสมอง และวิธีการช่วยเหลือผู้ป่วยหมดสติเบื้องต้น ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ที่ได้กลับไปดูแลตนเองและผู้ปกครองที่บ้านได้อย่างถูกวิธี

วันเริ่ม
วันสิ้นสุด