โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 2 ร่วมกับ อสม. ตำบลคลองใหญ่ ณ คณะกายภาพบำบัด มศว

Community initiatives

คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการ ในหัวข้อ "โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 2" ให้กับ อสม. ตำบลคลองใหญ่ ณ คณะกายภาพบำบัด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองและผู้สูงอายุ การออกกำลังกายเพื่อยืดกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ และการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยติดเตียง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ที่ได้กลับไปดูแลตนเองและครอบครัวได้อย่างถูกวิธี

วันเริ่ม
วันสิ้นสุด