โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ภายใต้หัวข้อ โครงการครอบครัวสุขภาพดีชุมชนมีสุข ปีที่ 3

Community initiatives

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ภายใต้หัวข้อ โครงการครอบครัวสุขภาพดีชุมชนมีสุข ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ โดยมีการประชุม ร่วมกับกลุ่ม อสม.และ ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุในเรื่องการหาแนวทางดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน และได้มีการสาธิตการฝึกหายใจที่จะช่วยลดความดันโลหิต เพื่อให้กลุ่ม อสม.ที่มาร่วมประชุมได้นำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับคนในชุมชนต่อไป

วันเริ่ม
วันสิ้นสุด