รับสมัครนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อย่างแท้จริง ทุกชั้นปี และสาขาวิชา

Scholarships

(ส่วนกิจการนิสิต)
รับสมัครนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
อย่างแท้จริง ทุกชั้นปี และสาขาวิชา
โดยให้นิสิตส่งใบสมัครและรับการพิจารณาในเบื้องต้น
ได้ที่คณะ/วิทยาลัย ที่นิสิตสังกัด
ส่งเอกสารใบสมัครได้ภายในระยะเวลาที่คณะ/วิทยาลัย กำหนด
ดูรายละเอียดได้ที่ :
https://goo.gl/JXDDnD
สอบถามข้อมูล ส่วนกิจการนิสิต (งานสวัสดิการนิสิต ) :
โทร 0-2649-5000 ต่อ 15355, 12087 0-2258-9589

วันเริ่ม
วันสิ้นสุด