ประกาศรับสมัคร ทุนการศึกษาคณะกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2562

Scholarships

1. รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาคณะกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2562
ด้วยคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ งบเงินอุดหนุน คณะกายภาพบำบัด เพื่อเป็นทุนการศึกษานิสิต
สำหรับนิสิตเรียนดี ประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวนเงิน 44,000 บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
2.รับสมัครผู้ขอรับทุนมูลนิธิบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติ
*******ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง***********

วันเริ่ม
วันสิ้นสุด