ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับคัดเลือกเป็นแกนนำนักศึกษาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในเด็กและเยาวชน

PT & HP Awards

คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับคัดเลือกเป็นแกนนำนักศึกษาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในเด็กและเยาวชน

จากโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในเด็กและเยาวชน (Young Health Programme Thailand) ร่วมกับบริษัท AstraZeneca และมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อพัฒนา (EDF)

ทีมโครงการก้าวข้ามผ่าโรคไปกับนิสิต PT มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 2

และ อ.ดร.กนกวรรณ ทองโชติ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

วันเริ่ม