ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วีรยา ประโมทยกุล ได้รับการรับรองสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนระดับ Fellow

PT & HP Awards

-

คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วีรยา ประโมทยกุล อาจารย์สาขากายภาพบำบัดบัด

ที่ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร

(The United Kingdom Professional Standards Framework; UKPSF)

ในระดับ Fellow จากสถาบัน Advance Higher Education

วันเริ่ม