“รางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2563” จากสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

PT & HP Awards

คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ

นายวิธวินท์ โซวเจริญสุข บัณฑิตสาขากายภาพบำบัด รุ่นที่ 25

ที่ได้รับ “รางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2563”

จากสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

วันเริ่ม