รางวัลเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนิสิต ปีการศึกษา 2563

PT & HP Awards
คณะกายภาพบำบัด มศว
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
อาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนิสิต ปีการศึกษา 2563
ได้แก่
1. ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการชุมชน
2. อ.สุวัฒน์ จิตรดำรง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
3. อ.ดร.พิมลพร เชาวน์ไวพจน์ อาจารย์สาขาการส่งเสริมสุขภาพ
เนื่องในโอกาสโครงการวันเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีการศึกษา 2563 เพื่อประกาศเกียรติคุณอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนิสิตที่เสียสละในการจัดกิจกรรมและทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยและสังคม
วันเริ่ม