อาจารย์สุวัฒน์ จิตรดำรงค์ ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร

PT & HP Awards
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์สุวัฒน์ จิตรดำรงค์
 
ที่ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร
(The United Kingdom Professional Standards Framework; UKPSF)
ในระดับ Fellow จากสถาบัน Advance Higher Education
 
💐💐💐
วันเริ่ม