PT&HP...tell a story.... กมลชนก ช่วยจันทร์ ศิษย์เก่าคณะกายภาพบำบัด มศว สาขาการส่งเสริมสุขภาพ (รุ่นที่ 1)

PT tell a story
กมลชนก ช่วยจันทร์
ศิษย์เก่าคณะกายภาพบำบัด มศว สาขาการส่งเสริมสุขภาพ (รุ่นที่ 1)
ปัจจุบันเป็นนักวิชาการสาธารณสุข หน่วยงานกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ส่วนกลาง) กรมควบคุมโรค
วันนี้จะขอบอกเล่าประสบการณ์ดี ๆ ที่ได้รับจากสาขาการส่งเสริมสุขภาพ
ในฐานะศิษย์เก่าสาขาการส่งเริมสุขภาพ รุ่นที่ 1
พี่ในฐานะ นักวิชาการสาธารณสุข หน่วยงานกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ส่วนกลาง) กรมควบคุมโรค ฟันเฟือนหนึ่งที่ปฏิบัติหน้าที่ด่านหน้าในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 และโรคติดต่อระหว่างประเทศ ในนักเดินทาง ประชากรต่างด้าว และผู้ต้องกักต่างด้าว รวมถึงภารกิจการสนับสนุนข้อมูล องค์ความรู้ และทรัพยากรที่ใช้สำหรับการปฏิบัติงานไปยังช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าอากาศยาน ท่าเรือ และทางบกของราชอาณาจักรไทย
มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับการศึกษาใน สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ มศว ที่ได้หล่อหลอมให้เรามีมุมมองการทำงานด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมและสมดุลกัน องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพที่ได้เรียนรู้ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างมากในหน้าที่ที่พี่ได้รับ ทำให้มีกระบวนการดำเนินงานที่ดี โดยเริ่มต้นจากการรับข้อมูลในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ซึ่งจำเป็นต้องทราบแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ สืบค้นได้ มีวิธีการพิจารณา กลั่นกรอง และสามารถนำไปเป็น Evidence-based ที่เชื่อมโยงกับความรู้และประสบการณ์จากการศึกษา นำไปสู่การปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ที่ผ่านมา คณาจารย์ทุกท่านได้เน้นย้ำถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ให้เหมาะสมกับกลุ่มประชากร บริบทของพื้นที่ ฝึกฝนให้เรามีทักษะการผลิตผลงานทางวิชาการ การผลิตสื่อสุขภาพ และการเผยแพร่ข้อมูลทางสุขภาพที่ถูกต้อง รวดเร็ว ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย อีกทั้งผลักดันนิสิตให้ดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้อย่างเหมาะสม กล้าแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล ทำงานเป็นทีมในหน่วยงานและเครือข่าย ให้ความช่วยเหลือหรือคำปรึกษาต่อครอบครัว มิตร และประชาชนต่อไป ซึ่งทักษะที่เรียนรู้ทั้งหมดเหล่านี้ได้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนต่อสังคมในระดับพื้นที่ ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

 

 
 
 
วันเริ่ม