คณะกายภาพบำบัด มศว รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง "นักกายภาพบำบัด"

News

คณะกายภาพบำบัด มศว รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง “นักกายภาพบำบัด"

ปฏิบัติงานที่คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร
จำนวน 1 อัตรา


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
- มีประสบการณ์ฝึกงานทางคลินิกกายภาพบำบัด
- มีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2565

รับและยื่นใบสมัคร ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
หรือยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัครได้ที่ prathumwanm@g.swu.ac.th พร้อมส่งเอกสารฉบับจริงทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่
งานบุคคล  คณะกายภาพบำบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ   63 หมู่ที่ 7 ตำบลองครักษ์  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก  26120

สอบถามเพิ่มเติม คุณประทุมวรรณ โทร 02-649-5000 ต่อ 27305
ในวันและเวลาทำการ (08.30- 16.30 น.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบ ด้านล่าง

วันเริ่ม