ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะกายภาพบำบัดเนื่องในโอกาสได้รับการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงาน

PT & HP Awards
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะกายภาพบำบัดเนื่องในโอกาสได้รับการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงาน (ระดับชำนาญการ) มหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้แก่
1. นางสาวอริยา พุ่มพวง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ
2. นางสาวประทุมวรรณ มูลศรี นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
3. นายอนุศักดิ์ สวัสดี นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
4. นางชาลินี ทองใบ นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ
5. นางสาวขนิษฐา ใจกล้า  นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
วันเริ่ม