นางสาวภิญญา ภูปภัสศิริ (นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขากายภาพบำบัด) ผศ.ดร.ภัทริยา อินทร์โท่โล่ (อาจารย์ที่ปรึกษา) ได้รับรางวัล "ระดับดี" การนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ประเภทบรรยาย “กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ”

PT & HP Awards

คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวภิญญา ภูปภัสศิริ (นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขากายภาพบำบัด)
ผศ.ดร.ภัทริยา อินทร์โท่โล่ (อาจารย์ที่ปรึกษา)

ได้รับรางวัล "ระดับดี" การนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ประเภทบรรยาย “กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ”
เรื่อง การวิเคราะห์อาการปวดขณะใช้งานสมาร์ทโฟนในท่านั่งในผู้สูงอายุ”

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันเริ่ม