ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ ชัยคีรี ที่ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร

PT & HP Awards
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ ชัยคีรี
ที่ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร
(The United Kingdom Professional Standards Framework; UKPSF)
ในระดับ Fellow จากสถาบัน Advance Higher Education
 
💐💐💐
วันเริ่ม