โครงการ Research Exchanging & Networking

Activities / Events
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการ Research Exchanging & Networking
Phase I: Research exchange
Phase II: Build up network
รูปแบบ Online ผ่าน Zoom meeting
หัวข้อ Research exchanging & networking ครั้งที่ 4
วิทยากรโดย อ.ดร.สุนิสา สงสัยเกตุ
วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการด้านการผลิตผลงานวิจัยของคณาจารย์ภายในคณะ และเพื่อให้เกิดเครือข่ายวิจัยของคณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกคณะ
วันเริ่ม