โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียน การสอนสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก

Activities / Events
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียน
การสอนสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 รูปแบบ Online ผ่าน Zoom Meeting ให้กับอาจารย์พิเศษทางคลินิก (CI)ของคณะกายภาพบำบัด โดยมีการบรรยายหัวข้อ
- การประเมินทักษะการฝึกปฏิบัติทางคลินิก
- เทคนิคการวัดประเมินผล และการให้ข้อมูลย้อนกลับ
- ผลลัพธ์การเรียนรู้การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
- การประเมินทักษะการฝึกปฏิบัติทางคลินิกและการใช้แบบประเมิน
วิทยากรโดย
ผศ.ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ คณะศึกษาศาสตร์ มศว
และคณาจารย์สาขากายภาพบำบัด มศว
วันเริ่ม