ช่องทางติดต่ออาจารย์ผู้สอนชุดวิชาเลือกเสรี คณะกายภาพบำบัด มศว

News
ประกาศจากชุดวิชาเลือกเสรี คณะกายภาพบำบัด 📢
ให้นิสิตทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
📕 ZPC01 Health Communication for Promote the Well-Being
"การสื่อสารเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ"
📕 ZPC02 Active Aging in the Digital Era
"สูงวัยแบบพฤฒิพลังในยุคดิจิทัล"
📕 ZPC04 The new generation cares about the fragile elderly
"คนรุ่นใหม่ใส่ใจผู้สูงวัยกลุ่มเปราะบาง"
📱 เข้ากลุ่ม Line เพื่อติดตามข่าวสารและการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่อไป
วันเริ่ม