TOP 5 อันดับสาขายอดนิยมที่มีผู้สมัครสูงสุด ใน TCAS รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

News

TOP 5 อันดับสาขายอดนิยมที่มีผู้สมัครสูงสุด
ใน TCAS รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2566
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

"สาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มศว ติดอับดับที่ 2"
สาขาที่มีผู้สมัครสูงสุด โดยมีผู้สมัครจำนวนกว่า 900 คน 🔥🔥

Next station>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 19 มกราคม 2566

#TCAS66 #ทีมมศว #คณะกายภาพบำบัดมศว #dek66

*ข้อมูลจาก สถิติการสมัคร ระบบรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันเริ่ม