รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา รอบที่ 1/2566 สาขากายภาพบำบัด

News
คณะกายภาพบำบัด มศว เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ปีการศึกษา รอบที่ 1/2566 สาขากายภาพบำบัด
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 16 มีนาคม 2566
"เรียนปริญญาโท ปริญญาเอก สาขากายภาพบำบัด กับ มศว"
🔸 มีการเรียนรูปแบบ Online
(VDO การสอนที่ดูย้อนหลัง ที่ไหนเมื่อไรก็ได้)
🔸 เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยไม่ต้องลาออก/ลาพักจากงานประจำ
🔸 ได้เรียนกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
📥สมัครและดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่
📱สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณวุฒิชัย อนันตวิบูลย์ (ผู้ประสานงานฯ)
E-mail : wuttichaia@g.swu.ac.th
โทร 087-7471388 หรือ 02-649-5000 ต่อ 27339
วันเริ่ม