ข้อบังคับ มศว ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เรียน พ.ศ. 2565

News

ประชาสัมพันธ์ข้อบังคับ มศว ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เรียน พ.ศ. 2565

วันเริ่ม