ขอแสดงความยินกับนิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ คว้า 9 รางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม

PT & HP Awards
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินกับนิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ กวาดเรียบ 9 รางวัล ทุกประเภทการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในเวทีโครงการประชุมวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 3 (THE 3rd INTER-INSTITUTIONAL HEALTH PROMOTION ACADEMIC CONFERENCE) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ🥇
 
 
วันเริ่ม